Novinky v předškolním vzdělávání v roce 2017

Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání v roce 2017

 

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám. Od 1.září je pro děti od 5 let docházka  do MŠ povinná. Každý rodič je povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ.Termín zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. Do 16.května 2017.Pokud  rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, porušuje zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Předškolní vzdělávání- předškolní děti a děti s odklady školní docházky v MŠ:

1.Docházka dítěte je povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí 4 hodin denně, tedy od 8.30- 12.30 hodin.

2.Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte(pravidla ve školním řádu MŠ)- např. oi pozdní příchody.

3. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPODu / Orgán sociálně- právní ochrany dětí) a bude zahájeno správní řízení.

4. Rodiče za tyto děti nebudou platit „ školné“.

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky- tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.

Podmínky individuálního vzdělávání :

1.     Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a současně písemně oznámit, že má zájem své dítě individuálně vzdělávat.

2.     Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.

3.     Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu(listopad, prosinec viz školní řád).

4.     Individuální vzdělávání může být kdykoliv zrušeno rodičem nebo MŠ, pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu( ukončí ředitel školy ,odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek,dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat), dítě musí zahájit pravidelnou denní docházku.

5.     V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy,ani na stravné.

To jsou stručné informace o změnách ve školském zákoně v oblasti předškolní výchovy.

Podrobnější informace řeší nový Školní řád , platný od 1.9.2017

 

Soubor ke stažení:

Informace pro rodiče o novinkách v předšk.vzdělávání od 1.9.2017.docx